Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

 1. Vennootschap: de besloten vennootschap Klaassen Kweens Advocaten B.V., gevestigd te Nijmegen.
 2. Cliënt: degene met wie de vennootschap een overeenkomst van opdracht tot juridische dienstverlening en/of (forensische) mediation heeft.
 3. Honorarium: de financiële vergoeding die de cliënt voor werkzaamheden, voortvloeiend uit een opdracht tot juridische dienstverlening en/of (forensische) mediation aan de vennootschap, is verschuldigd. Het honorarium wordt bepaald op basis van de door de vennootschap vastgestelde tarieven, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Het honorarium is exclusief verschotten en kantoorkosten.
 4. Verschotten: alle kosten, met uitzondering van de kantoorkosten, die de vennootschap maakt bij de uitvoering van de aan de vennootschap verstrekte opdracht.
 5. Kantoorkosten: een vast percentage van het honorarium dat de vennootschap in rekening brengt ter dekking van de aan de voorhanden kantoorfaciliteiten verbonden kosten.

Artikel 2. Overeenkomst van opdracht

 1. Iedere overeenkomst van opdracht tot juridische dienstverlening wordt uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de vennootschap en uitdrukkelijk niet door één van haar aandeelhouders, of diegenen die voor haar werkzaam zijn, zodat toepasselijkheid van artikel 7:404 BW en van artikel 7:407 lid 2 BW uitdrukkelijk wordt uitgesloten.
 2. De vennootschap kan, bij het sluiten van de overeenkomst tot opdracht, slechts vertegenwoordigd worden door aan het kantoor van de vennootschap verbonden advocaten.
 3. Tenzij anders overeengekomen, beslist de vennootschap welke advoca(a)t(en) de verstrekte opdracht uitvoert.
 4. Klachten kunnen conform de kantoorklachtenregeling worden voorgelegd aan een van de directeuren/bestuursleden, niet zijnde de behandelend advocaat. Zo de klacht niet is opgelost kan deze worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Artikel 3. Declaratie en betaling

 1. Het honorarium wordt naar tijd en aard van de werkzaamheden gespecificeerd en met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting aan de cliënt in rekening gebracht. De verrichte werkzaamheden worden uitgedrukt in eenheden van 6 minuten. Voor zover mogelijk wordt iedere maand gedeclareerd.
 2. De vennootschap kan de hoogte van de tarieven – aan de hand waarvan het honorarium wordt bepaald – tussentijds aanpassen. Vanaf het tijdstip waarop de nieuwe tarieven gelden, zullen óók in lopende zaken vanaf dat moment de nieuwe tarieven in rekening worden gebracht.
 3. De vennootschap kan een voorschot op het honorarium, de verschotten en de kantoorkosten verlangen.
 4. Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling van de declaraties te geschieden binnen een termijn van 14 dagen na verzending van die declaratie, op een wijze zoals onderaan de declaratie staat aangegeven. Indien betaling binnen de daarvoor gestelde termijn uitblijft, is cliënt in verzuim waardoor cliënt wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten van 10% over het openstaande bedrag van de declaratie verschuldigd is. De vennootschap is in dat geval tevens bevoegd om de uitvoering van de opdracht op te schorten dan wel te beëindigen.

Artikel 4. Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van de vennootschap is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het krachtens de verzekeringsovereenkomst voor rekening van de vennootschap komende eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van tweemaal het honorarium dat in de betreffende zaak in de 12 maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid ontstond, in rekening is gebracht, zulks met een maximum van € 100.000,00 (zegge: honderdduizend euro).
 2. De in artikel 4.1. vermelde beperking van de aansprakelijkheid geldt niet bij opzet of bewuste roekeloosheid van (een van) de advocaten.
 3. De vennootschap zal, indien zij bij de uitvoering van de overeenkomst derden inschakelt, in dat verband steeds de vereiste zorgvuldigheid betrachten. De vennootschap is niet aansprakelijk voor enig tekortschieten en/of onrechtmatige daad van deze derden.

Artikel 5. Overigens

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan de vennootschap verstrekte opdrachten en tevens op eventuele aanvullende opdrachten en/of vervolgopdrachten van de cliënt.
 2. De rechtsverhouding tussen de vennootschap en de cliënt wordt door het Nederlandse recht beheerst.
 3. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welken hoofde ook jegens de vennootschap in verband met door de vennootschap verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
 4. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al degenen die voor de vennootschap werkzaam zijn of waren.

Opzoek naar een
ervaren mediator?

Tijdens een mediation is er veel meer ruimte om te werken aan de onderlinge communicatie.