Privacy Verklaring

Privacyverklaring: Klaassen Kweens Advocaten B.V. te Nijmegen en/of mr. A.E. Klaassen en/of mr. W.J.P. Kweens (hierna gezamenlijk of individueel Klaassen Kweens Advocaten).

Dit is de privacyverklaring van Klaassen Kweens Advocaten B.V., gevestigd aan de Oranjesingel 27 te (6511 NN) Nijmegen (hierna: de “Klaassen Kweens Advocaten” of “wij”). Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze cliënten, potentiële cliënten en andere personen die onze website bezoeken of contact met ons hebben.

In deze privacyverklaring kunt u informatie vinden over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Als u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens, als u gebruik wilt maken van uw in deze privacyverklaring genoemde rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), of andere wet- en regelgeving over persoonsgegevens, of als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via telefoon: 024-3246100 of e-mail: info@klaassenkweens.nl.

Als u niet tevreden mocht zijn over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, danwel indien u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht of als u uw klacht liever niet bij ons indient, kunt u deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via de website autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Klaassen Kweens Advocaten is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten en uiteraard de regels die voortvloeien uit de AVG naleven.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Dossier

Indien u een opdracht aan Klaassen Kweens Advocaten verstrekt, verwerkt deze de persoonsgegevens die u en de andere partij(en) in uw zaak aan Klaassen Kweens Advocaten verstrekken. Dit zijn in ieder geval uw contactgegevens zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Verder gaat het om persoonsgegevens die relevant zijn voor het dossier. Afhankelijk van het onderwerp van de zaak kan het daarbij ook gaan om gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens.

Facturering

Indien u een opdracht aan ons verstrekt, verwerken wij ook gegevens die nodig zijn voor het sturen van facturen en verwerken van betalingen voor de diensten die Klaassen Kweens Advocaten verricht. Naast uw contactgegevens gaat het om uw bankrekeningnummer en eventuele andere betalingsgegevens.

Contact

Indien u contact met ons opneemt per e-mail of via de telefoon, verwerken wij de gegevens die u verstrekt. Het gaat dan om de contactgegevens als naam, e-mail, telefoonnummer en de reden waarom u contact met ons zoekt (bijvoorbeeld omdat u een vraag heeft).

Analyse Websitebezoekers

Ten slotte verwerken wij analytische gegevens over (de computer van) bezoekers van onze website, via cookies die worden geplaatst als u de website bezoekt. Via deze cookies wordt (een deel van) het IP-adres van de bezoeker opgeslagen.

Voor welke doeleinden en op welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Dossier

Klaassen Kweens Advocaten gebruikt de persoonsgegevens die u heeft verstrekt in het kader van de opdracht om het dossier te behandelen. Hieronder is o.a. te begrijpen het verlenen van juridische diensten ter uitvoering van de overeenkomst, het voeren van (gerechtelijke) procedures, advisering, bemiddeling en verwijzing. Omdat het kan zijn dat er gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens verwerkt worden tijdens de behandeling van uw zaak (en dit van tevoren niet altijd duidelijk is), vragen wij u om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. U geeft deze toestemming door de mediationovereenkomst en/of opdrachtbevestiging te tekenen. Als u deze toestemming niet geeft kunt u helaas geen gebruik maken van de diensten van Klaassen Kweens Advocaten, omdat deze de diensten niet kan uitvoeren zonder persoonsgegevens te verwerken die relevant zijn voor het dossier. Zo kunnen de gegevens ook gebruikt worden om te voldoen aan juridische en wettelijke verplichtingen, inning declaraties, marketing- en communicatie-activiteiten en werving en selectie (sollicitatie).

U heeft het recht om uw toestemming weer in te trekken. Klaassen Kweens Advocaten mag dan geen gegevens meer van u verwerken. Klaassen Kweens Advocaten kan vanaf het moment van intrekking van de toestemming geen diensten meer voor u verrichten en zal het dossier dan onmiddellijk moeten sluiten.

Facturering

De betalingsgegevens die u heeft verstrekt, gebruiken wij om werkzaamheden te factureren. Deze verwerking is noodzakelijk om de overeenkomst die u met ons sluit uit te voeren.

Contact

De contactgegevens die u aan ons verstrekt gebruiken wij om contact met u op te nemen indien nodig, bijvoorbeeld om een vraag te beantwoorden. Wij verwerken deze persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang, namelijk het belang van het kunnen uitoefenen van onze werkzaamheden en het verkrijgen van nieuwe opdrachten.

Nieuwsbrief

Wij kunnen uw e-mailadres verder gebruiken om u af en toe een update te sturen over onze dienstverlening. Indien u een opdracht aan ons heeft verstrekt is er sprake van een zogenaamde “bestaande klantrelatie” en sturen wij u mogelijk nieuwsbrieven op grond van ons gerechtvaardigd belang. Indien u niet eerder gebruik heeft gemaakt van onze diensten maar op andere wijze met ons in contact bent gekomen (zoals door het sturen van een e-mail met een vraag), zullen wij om uw toestemming vragen om nieuwsbrieven aan u te versturen en dit alleen doen als u daarvoor uw toestemming heeft verleend.

Analyse websitebezoekers

De gegevens die wij verzamelen over de bezoekers van de website worden enkel gebruikt om statistieken bij te houden over het bezoek aan de website (bijvoorbeeld om te kunnen zien welke pagina’s het meest worden bekeken). De gegevens worden geanonimiseerd bewaard.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Dossier

Wij bewaren het dossier, en de persoonsgegevens die daarin zijn opgenomen, in beginsel gedurende twintig jaar nadat het dossier gesloten is, in verband met de maximale verjaringstermijn. In uitzonderingsgevallen bewaren wij een dossier langer dan twintig jaar, bijvoorbeeld indien de verjaringstermijn wordt gestuit of indien Klaassen Kweens Advocaten van mening is dat er een ander gerechtvaardigd belang is om het dossier langer te bewaren.

Administratie

Wij bewaren onze administratie, waaronder de facturen en andere bescheiden waarop de persoonsgegevens van partijen vermeld zijn, gedurende een periode van minimaal zeven jaar na afloop van het boekjaar om te kunnen voldoen aan de fiscale bewaarplicht.

Overige contactgegevens

Wij bewaren overige contactgegevens gedurende één jaar na het laatste contact, tenzij u eerder een verzoek bij ons indient om deze te verwijderen.

Analyse websitebezoekers

De gegevens over websitebezoekers worden twee jaar na het bezoek aan de website bewaard, dit zijn de standaardinstellingen van Google Analytics.

Met wie delen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden opgeslagen in een (digitaal) dossier en kunnen voorkomen in e-mails die Klaassen Kweens Advocaten verstuurt of ontvangt en worden daarmee opgeslagen (en dus verwerkt) door onze ICT provider. Verder worden de betalingsgegevens die u ten behoeve van de facturering aan de Klaassen Kweens Advocaten heeft verstrekt, doorgegeven aan de partij die ten behoeve van Klaassen Kweens Advocaten de financiële administratie verricht. Met deze partijen hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten waarin minimaal eenzelfde niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid is geregeld als u van ons mag verwachten.

Indien u of een andere partij die betrokken was bij de behandeling van uw zaak/dossier, een klacht tegen Klaassen Kweens Advocaten (althans tegen één van de aan haar verbonden advocaten) indient die betrekking heeft op de behandeling van een dossier waarin uw persoonsgegevens staan opgenomen, kunnen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan de Nederlandse Orde van Advocaten (en haar organen, maar ook de Tuchtrechter), de vFAS (en haar organen), Stichting Kwaliteit Mediators en/of Stichting Tuchtrechtspraak Mediation. Uw gegevens worden door deze instanties vertrouwelijk behandeld.

Wij verstrekken uw gegevens verder niet aan derden, tenzij wij op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht worden bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden.Bovendien verplichten wij onze ICT provider eveneens dergelijke passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen.

Wat zijn uw rechten?

U heeft de volgende rechten:
  1. het recht op inzage in uw persoonsgegevens en het ontvangen van een kopie daarvan;
  2. het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze niet juist of onvolledig zijn;
  3. het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en/of – in bepaalde gevallen – het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
  4. in bepaalde gevallen: het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’);
  5. het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een ander over te dragen.

Voor meer informatie over deze rechten en wanneer u die kunt uitoefenen: zie artikelen 15 tot en met 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via het aan het begin van de privacyverklaring genoemde e-mailadres of telefoonnummer. Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs (met afgeschermde foto en BSN-nummer). Klaassen Kweens Advocaten neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Wijzigingen

Er kan soms iets veranderen in de persoonsgegevens die wij verwerken of in de toepasselijke regelgeving. In dat geval kunnen wij deze privacyverklaring aanpassen. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij een melding op de website plaatsen.


Opzoek naar een
ervaren mediator?

Tijdens een mediation is er veel meer ruimte om te werken aan de onderlinge communicatie.