28/02/22
blog-profile Andy Klaassen

Gemeenschap van goederen

Bent u voor 1 januari 2018 gehuwd (of bent u toen een geregistreerd partnerschap aangegaan) en heeft u niet voorafgaande aan het huwelijk (of geregistreerd partnerschap) de gang naar de notaris gemaakt om huwelijksvoorwaarden/partnerschapsvoorwaarden te maken, dan bent u in gemeenschap van goederen gehuwd. In de praktijk komt dat er doorgaans op neer dat bezittingen en schulden ‘in één pot gaan’. Daarop zijn echter uitzonderingen.

Het kan zijn dat er sprake is van privévermogen, bijvoorbeeld omdat bij een erfenis de erflater heeft bepaald dat hetgeen u of uw partner zal verkrijgen, niet zal vallen in enige gemeenschap. Ook wanneer men een schenking ontvangt, kan de schenker bepalen dat hetgeen hij/zij schenkt, niet in de gemeenschap zal vallen.

Er kan ook sprake zijn van zogenaamd ‘verknocht vermogen’. Dat is niet snel het geval, maar te denken is bijvoorbeeld aan smartengeld (ontvangen bijvoorbeeld in verband met een ongeval) of (toekomstig) verlies aan arbeidsvermogen.

Voor wat betreft dat laatste het volgende: stel, u raakt gewond bij een ongeval en u lijdt daardoor blijvende inkomensschade. Als u de zaak dan met de schadeveroorzakende partij (of diens verzekeraar) afwikkelt en onderdeel van de schade is het (gekapitaliseerde) verschil tussen het inkomen dat u heeft (of zult verkrijgen) afgezet tegen het inkomen dat u had kunnen krijgen, het ongeval weggedacht, dan valt die schadevergoeding niet in de gemeenschap (maar is verknocht) voor zover de betaalde of nog te betalen termijnen zien op de periode die ligt nadat het echtscheidingsverzoek (of verzoek houdende ontbinding geregistreerd partnerschap) bij de Rechtbank is ingediend (en het uiteindelijk komt tot een einde van het huwelijk doordat de echtscheidingsbeschikking (of beschikking houdende ontbinding geregistreerd partnerschap) is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand).

Ook wordt wel aangenomen dat vergoedingen die ontvangen worden in het kader van een beëindiging van een dienstbetrekking (voor zover deze betrekking hebben op de situatie/periodes na datum indiening verzoekschrift) verknocht zijn en dus niet in de gemeenschap vallen.

Met ingang van 1 januari 2018 gelden echter voor huwelijken of geregistreerde partnerschappen die met ingang van die datum zijn gesloten/tot stand gekomen, nieuwe spelregels. Zie daarover meer, elders in deze blog.


Opzoek naar een
ervaren mediator?

Tijdens een mediation is er veel meer ruimte om te werken aan de onderlinge communicatie.